Faillissement van een klant

Klant failliet: openstaande facturen

Wanneer uw klant failliet gaat, moet u de vordering indienen bij de curator. De curator plaatst vervolgens de vorderingen op een (voorlopige) crediteurenlijst. De curator probeert vervolgens met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt.

Direct weten of uw klant failliet is

Raadpleeg online onze databank en zie of uw klant failliet is verklaard.

Faillissement checken

HET FAILLISSEMENT VAN EEN KLANT

Soms worden facturen niet betaald vanwege een (naderend) faillissement van een klant. Wanneer er sprake is van een openstaande vordering bij een failliet bedrijf, verloopt het incassoproces anders dan bij een bedrijf dat nog wel actief is. Daarnaast zijn er meestal niet alleen openstaande facturen, maar lopende contracten waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Onzekerheid: wat zijn uw rechten en plichten?

Het faillissement van een klant zorgt daarom voor veel onzekerheid. Wat zijn uw rechten en plichten? En hoe zorgt u ervoor dat het faillissement van uw klant zo min mogelijk impact heeft op uw eigen onderneming? Vaak heeft u meerdere mogelijkheden en is het per situatie afhankelijk wat de beste optie is.

GOEDEREN TERUGHALEN

Heeft u openstaande facturen bij een failliete klant voor goederen die u heeft geleverd? Dan is het ook een mogelijkheid om de goederen terug te halen in plaats van de factuur betaald te krijgen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij het failliete bedrijf.

OPENSTAANDE FACTUREN BIJ EEN FAILLIETE KLANT

Wanneer uw debiteur failliet gaat, dient u uw vordering zo snel mogelijk aan de curator door te geven. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. Wanneer de failliete onderneming de administratie niet op orde heeft, bent u mogelijk niet in beeld bij de curator. Wacht dus niet af totdat de curator contact met u opneemt, maar neem zelf contact op. Of laat ons dat doen voor u.

Indienen

Wij nemen uw zorgen uit handen en dienen de vordering namens uw organisatie in. Het is belangrijk dat bewijsstukken worden meegestuurd, zoals facturen, order(s) of een contract met het failliete bedrijf. Het komt regelmatig voor dat de curator een vordering afwijst omdat deze niet correct is ingediend.

Het verloop van het faillissement

Wanneer de vordering is ingediend, plaatst de curator deze vordering op een crediteurenlijst. Vervolgens probeert de curator met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt. In veel gevallen valt er weinig te halen bij een failliete onderneming, waardoor er weinig over blijft voor uw organisatie. Toch is het ons al meerdere keren gelukt om zeer grote vorderingen toch betaald te krijgen van een failliet bedrijf.

vordering indienen

Wij dienen de vordering namens u in en bewaken de erkenning van de vordering door de curator.

Vordering indienen

goederen terughalen

Naast het indienen van uw vordering bij de curator, helpen we ook met het terughalen van uw goederen.

Goederen terughalen

begeleiding bij faillissement

Het volgen van een faillissement, overleg en onderhandelen met de curator nemen we u uit handen.

Begeleiding bij faillissement

GOEDEREN TERUGHALEN

Goederen terughalen met eigendomsvoorbehoud

Indien u in uw algemene voorwaarden heeft vastgelegd dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud, blijft u als leverancier eigenaar van geleverde goederen totdat uw klant heeft betaald. Pas wanneer u klant heeft betaald, zijn zij juridisch eigenaar van de goederen.

Worden de facturen niet betaald? Dan mag u de goederen terughalen, ze zijn immers nog van u. Dit geldt ook bij een faillissement, dan mag u ook het eigendomsvoorbehoud inroepen. U moet dan de curator laten weten dat u de goederen wilt terughalen. Hierbij moet u aantonen dat de goederen door u zijn geleverd, dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud en dat de bijbehorende facturen nog niet zijn betaald.

In de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om goederen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud terug te halen. Het komt regelmatig voor dat de curator het verzoek afwijst, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende kunt aantonen dat u de juridische eigenaar van de goederen bent. Wilt u dit voorkomen? Vraag ons dan advies.

Wanneer u openstaande facturen bij een failliete klant heeft voor goederen die u heeft geleverd, dan is het goed mogelijk om de goederen terug te halen in plaats van de factuur betaald te krijgen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij het failliete bedrijf.

Recht van reclame

Door het inroepen van het recht van reclame wordt de koopovereenkomst ontbonden. Anders dan bij de normale ontbinding, gaat bij het inroepen van het recht van reclame ook de eigendom weer terug naar de verkoper.

Dat houdt in dat de verkoper weer eigenaar van het goed is én het goed ook als eigenaar kan terugvorderen. Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere schuldeiser aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zoals bij het eigendomsvoorbehoud.

Claim tijdig het recht van reclame

U kunt binnen 60 dagen na levering uw spullen terugeisen. U heeft het wettelijke recht om binnen twee maanden het eigendom van een levering terug te vragen (te reclameren). NB: dit recht komt te vervallen zodra:

• 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden;

• 60 dagen zijn verstreken, gerekend vanaf de dag waarop de spullen door de klant (of door iemand namens hem) zijn ontvangen.

Het is dus van belang om niet te lang te wachten met een beroep op het recht van reclame. U claimt dit recht door een brief naar de curator te sturen. Hij is verplicht zijn medewerking te verlenen. Doet hij dit niet, dan kunt u gaan procederen. U kunt hierbij de afweging maken: gaat u liever achter het geld aan, of wilt u uw spullen terug?

Beroep u op het retentierecht

U kunt iets van de klant achterhouden, totdat aan de betalingsverplichting voldaan is. Om een voorbeeld te noemen: als u garagehouder bent en de eigenaar van de auto die u heeft gerepareerd gaat failliet, dan kunt u de auto achterhouden totdat de reparatiekosten zijn betaald.

In geval van faillissement is de werking van dit recht echter beperkt. De curator zou namelijk kunnen besluiten om de rekening te betalen. Daarmee krijgt hij de zaak (de goederen/diensten van de klant in uw bezit) weer terug. Hij kan echter ook het retentierecht doorbreken en de zaak alsnog opeisen. U heeft dan nog wel voorrang op de opbrengst van de zaak in kwestie. Overigens is dit in de praktijk vaak een wassen neus, want van de opbrengst zullen eerst de faillissementskosten worden voldaan.

  • Veel ervaring in afwikkeling van faillissementen in fashion en textiel
  • Hands-on mentaliteit voor snelle en doeltreffende resultaten
  • Duidelijk en helder advies
  • Maatwerk in insolventiebegeleiding