Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Branche Creditmanagement BV (BCM)

artikel 1. definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MODINT C&F: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Branche Creditmanagement B.V., handelend onder de naam en hierna verder te noemen als MODINT C&F, (ook als die handel(t) onder de naam of namen van haar rechtsvoorgangers).
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst met MODINT C&F inzake dienstverlening of uit andere hoofde heeft gesloten of wil sluiten, respectievelijk aan wie door MODINT C&F een offerte tot het sluiten van een overeenkomst is gedaan.
 3. Dienstverlening: het behartigen, van de belangen van en / of het leveren van goederen en / of diensten aan een of meer opdrachtgever(s) op economisch, commercieel, technisch, sociaal en / of juridisch gebied in de meest ruime zin van het woord, inclusief het verstrekken van (maar niet beperkt tot) adviezen en / of verstrekking van gegevens en / of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van debiteurenbeheer of incasso van vorderingen, kredietverzekering, kredietinformatie, financiering en / of alle verdere door MODINT C&F verrichte of in de toekomst te verrichten diensten.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst naar burgerlijk recht, alsmede elke andere zakelijke relatie tussen MODINT C&F en opdrachtgever uit hoofde waarvan dienstverlening plaats heeft.
 5. Derde: een door MODINT C&F ingeschakelde partij, die op verzoek van MODINT C&F goederen of diensten aan hem levert.
 6. D-Basics: leverancier van interface met de naam ‘Creditline’, voor het periodiek versturen van actuele financiële informatie vanuit uw boekhoudpakket naar MODINT C&F t.b.v. debiteurenbeheer dienstverlening.

 

artikel 2. algemeen

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van MODINT C&F en door MODINT C&F gesloten overeenkomsten met zijn opdrachtgevers.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van MODINT C&F vrijblijvend en vervallen ze als opdrachtgever ze niet binnen één maand uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van die wijziging of aanvulling aan opdrachtgever.

 

artikel 3. duur van de overeenkomst en opzegging

 1.  Elke overeenkomst met MODINT C&F wordt gesloten voor de in die overeenkomst overeengekomen periode.
 2. Opzegging door opdrachtgever van een met MODINT C&F gesloten overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden en met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 maanden voor het einde van de periode.
 3. Indien niet tijdig conform artikel 3 lid 2 door opdrachtgever is opgezegd wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 maanden.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt, wordt de behandeling van nog lopende opdrachten tegen de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven voortgezet tot het einde van de periode.

 

artikel 4. toezegging, inspanningsverbintenis

 1.  Aan door of namens MODINT C&F gedane toezeggingen kan opdrachtgever alleen rechten ontlenen, indien en voor zover deze toezeggingen schriftelijk door MODINT C&F zijn bevestigd.
 2. MODINT C&F spant zich in de dienstverlening zo juist en tijdig mogelijk te verrichten (inspanningsverbintenis).

 

artikel 5. tarieven

 1.  MODINT C&F is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen. Een dergelijke aanpassing zal schriftelijk worden medegedeeld.
 2. MODINT C&F behoudt zich het recht voor het over een specifieke factuur berekende tarief achteraf te wijzigen, in geval van onjuist of onvolledige verstrekte informatie door opdrachtgever. In dat geval heeft opdrachtgever geen recht tussentijds van deze overeenkomst terug te treden.

 

artikel 6. facturen, betaling, reclames, rente en kosten

 1.  Facturen van MODINT C&F dienen door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, behalve wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Reclames met betrekking tot geleverde diensten en / of facturen kunnen slechts geldend worden gemaakt, als ze schriftelijk met omschrijving van de klacht binnen 14 dagen na verrichting van de dienst dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit van MODINT C&F zijn.
 3. Ingeval van niet (tijdige) betaling van een factuur is de opdrachtgever na de vervaldag over het openstaande bedrag aan MODINT C&F in ieder geval verschuldigd een rente van 12 % per jaar, alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform de wet.

 

artikel 7. verrekening, depot en waarborgsom

 1.  Tenzij anders overeengekomen, dienen alle van en voor opdrachtgever bij MODINT C&F ontvangen gelden tot zekerheid voor al hetgeen MODINT C&F, uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft van opdrachtgever, dan wel van enige naar oordeel van MODINT C&F met opdrachtgever in de meest ruime zin van het woord verbonden onderneming. Opdrachtgever is gehouden MODINT C&F te informeren over elke aan hem verbonden onderneming, ongeacht de aard van de onderlinge relatie tussen opdrachtgever en de verbonden onderneming. Dit geldt dus voor onder andere moeder / dochter, holdingstructuren, en dergelijke.
 2. Tenzij anders overeengekomen, heeft MODINT C&F altijd het recht om op opdrachtgever openstaande vorderingen te verrekenen met alle bij hem van en voor opdrachtgever ontvangen gelden.
 3. Opdrachtgever verleent MODINT C&F onherroepelijk volmacht haar vorderingen op opdrachtgever te laten voldoen uit gelden die onder zijn bank, factormaatschappij en / of verzekeringsmaatschappij te zijner gunste berusten.
 4. MODINT C&F heeft gedurende de duur van enige overeenkomst met opdrachtgever (gezien de aard en omvang van de dienstverlening, de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen en hiermee verband houdende risico’s), altijd het recht van opdrachtgever betaling van een waarborgsom te eisen en / of van en voor opdrachtgever ontvangen gelden een (aanvullend) depot/waarborg te vormen ter verrekening met bestaande en / of toekomstige vorderingen.
 5. MODINT C&F kan de in artikel 7 lid 2, lid 3 en lid 4omschreven rechten ook uitoefenen tegen enige naar haar oordeel met opdrachtgever verbonden onderneming, voor enige vordering van MODINT C&F op opdrachtgever of naar het oordeel van MODINT C&F met opdrachtgever verbonden onderneming.

 

artikel 8. informatie, bijstand en dienstverlening

 1.  Opdrachtgever en MODINT C&F verschaffen elkaar over en weer tijdig alle bijstand en informatie, die voor een goede dienstverlening van belang is. Op eerste verzoek van MODINT C&F is opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen en (kopieën van) alle voor de dienstverlening van belang zijnde documenten en informatie te verstrekken.
 2. Opdrachtgever zal MODINT C&F onmiddellijk op de hoogte brengen van:
  a. wijziging van zijn rechtsvorm, adres of bankrekeningnummer(s);
  b. een faillissementsaanvraag, aanvraag tot surséance van betaling te zijner laste, een aanvraag schuldsanering of een aanbieding van een onderhands akkoord door opdrachtgever aan zijn crediteuren;
  c. enig beslag op rechten of zaken van opdrachtgever;
  d. liquidatie, overdracht of fusie van de onderneming van opdrachtgever;
  e. een wijziging in de directie van de onderneming van opdrachtgever of enige wijziging in de eigendomsverhoudingen met betrekking tot de onderneming;
  f. al hetgeen MODINT C&F verder over de onderneming van opdrachtgever of één of meerdere met deze onderneming op enige wijze verbonden onderneming(en) dient te weten voor een correcte uitvoering van de dienstverlening;
  g. een door een afnemer tegen hem gemelde klacht die betrekking heeft op de dienstverlening van MODINT C&F.
 3. D-Basics
  a. Voor een juiste en effectieve gegevensstroom tussen MODINT C&F en opdrachtgever zal er, indien MODINT C&F dit noodzakelijk acht voor de dienstverlening, een interface naar keuze van MODINT C&F tot stand komen.
  b. Gebruik van D-Basics dient volgens instructies van D-Basics en MODINT C&F plaats te vinden en gaat onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Aanschaf vindt via MODINT C&F plaats.
  c. Opdrachtgever dient aan de implementatie van D-Basics mee te werken en is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van gegevens via D-Basics op grond waarvan MODINT C&F zijn dienstverlening kan uitvoeren.
  d. MODINT C&F behoudt zich het recht voor deze specifieke voorwaarden of de productdefinities eenzijdig aan te vullen of te wijzigen.
 4. Aanmelding facturen
  a. Opdrachtgever meldt, ten behoeve van de dienstverlening inzake invordering van facturen door MODINT C&F, zijn (achterstallige) facturen aan en hierop in mindering strekkende creditnota’s, (deel)betalingen of andere tegenvorderingen van zijn afnemers.
  b. De desbetreffende achterstallige facturen zijn het eigendom van opdrachtgever, welke gerechtigd is tot uitwinning daarvan en die van een (eventuele) verpanding, ook indien die plaatsheeft na het sluiten van deze overeenkomst, per omgaande MODINT C&F in kennis zal stellen.
  c. Opdrachtgever heeft het recht (restant)facturen tot een nader overeengekomen (relatief laag) bedrag, al dan niet te melden voor invordering.
  d. Opdrachtgever meldt MODINT C&F zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst of ontstaan van creditnota’s, (deel)betalingen of andere tegen vorderingen met betrekking tot voor invordering aangemelde (factuur)bedragen.
  e. MODINT C&F is bevoegd namens opdrachtgever betalingen te ontvangen of betalingsregelingen te treffen. Door MODINT C&F ontvangen betalingen worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever doorbetaald op de door de opdrachtgever opgegeven bankrekening.
  f. Aanmelding van (achterstallige) facturen of melding van creditnota’s, (deel)betalingen of andere tegenvorderingen door opdrachtgever of namens opdrachtgever door derden (zoals administratie-/accountantskantoren), vinden plaats onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever, op een door MODINT C&F gewenste en goedgekeurde manier.
 5. Invordering bij incasso
  a. MODINT C&F verbindt zich om, tenzij anders afgesproken, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na aanmelding van (achterstallige) facturen door opdrachtgever, actie te nemen tot invordering.
  b. MODINT C&F zal op basis van een overeengekomen beheerstraject incassovorderingen van achterstallige facturen automatisch te starten op basis van de overeengekomen werkwijze, dan wel bij gebreke hiervan op de gebruikelijke wijze behandelen.
  c. MODINT C&F zal gerechtelijke invordering van achterstallige facturen eerst starten nadat een per zaak specifiek of algemeen verleende en door MODINT C&F ontvangen volmacht door opdrachtgever is afgegeven. Hierbij zullen alle met de gerechtelijke invordering gemoeide kosten, te maken door derden en / of door MODINT C&F, voor zover niet verhaalbaar op de desbetreffende afnemer, voor rekening van opdrachtgever zijn.
  d. MODINT C&F verhoogt, voor zover toegestaan en door de opdrachtgever gewenst, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met de buitengerechtelijke incassokosten en rente. De buitengerechtelijke kosten en rente bedragen maximaal hetgeen leverancier en debiteur hierover zijn overeengekomen. Indien hierover niets is geregeld tussen leverancier en debiteur, dan wordt de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten doorberekend aan afnemer, alsmede de wettelijke rente.
  e. Administratieve kosten van de opdrachtgever in het kader van het invorderen van de hoofdsom worden nooit opgeteld bij de vordering zoals die door MODINT C&F wordt geïncasseerd.
  f. De buitengerechtelijke kosten en de kosten van een gerechtelijke procedure (salaris gemachtigde, griffierechten, deurwaarderskosten enzovoort) worden, voor zover toegestaan verhaald op debiteur.
  g. Alle door MODINT C&F, of de door MODINT C&F ingeschakelde derden gemaakte kosten worden doorberekend aan opdrachtgever. MODINT C&F kan naar eigen inzicht van een debiteur in het kader van de invordering ontvangen gelden verrekenen met deze kosten. Bovendien is MODINT C&F gerechtigd deze kosten in het begin van de invordering bij de opdrachtgever direct in rekening te brengen bij wijze van voorschot, dan wel dit in een later stadium te doen bij wijze van tussentijdse- of eindafrekening.
  h. MODINT C&F behoudt zich het recht voor om een opdracht tot invordering van specifieke facturen te weigeren en wordt hierdoor nooit schadeplichtig jegens opdrachtgever of derden.
 6. Periodieke berichtgeving
  a. Onder periodieke berichtgeving wordt verstaan door MODINT C&F aan opdrachtgever verstrekte informatie over (vermoedelijke) insolventie of achterstallige facturen (aangemeld door collega-leveranciers betreffende hun (potentiële) afnemers).
  b. De gegevens zoals onder artikel 8.f.1. genoemd, worden door MODINT C&F aan opdrachtgever verstrekt om beslissingen te nemen over het aangaan, handhaven, of beëindigen van commerciële relaties met de afnemers van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal derhalve deze gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor dit doel gebruiken en op geen enkele andere wijze ter beschikking stellen, of ter kennis brengen aan derden.
  c. MODINT C&F behoudt zich te allen tijde het recht voor om een afnemer al dan niet te vermelden op de hiervoor genoemde periodieke berichtgeving.
 7. Factormaatschappij
  a. Indien opdrachtgever gebruik maakt van een factormaatschappij, welke bekend en benoemd is bij / door MODINT C&F zal de aangeleverde informatie, op de daarvoor geëigende manier, vanuit de factormaatschappij leidend zijn voor het te volgen en de uit te voeren invordering. Omissies in deze gegevensoverdracht vallen buiten de verantwoordelijkheid van MODINT C&F.

 

artikel 9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. MODINT C&F houdt zich in het kader van registratie van persoonsgegevens aan de bepalingen van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. Enige registratie door MODINT C&F betreffende van opdrachtgever ontvangen gegevens ontslaat opdrachtgever niet van zijn eigen verplichtingen op grond van de geldende wet- / regelgeving.
 3. Opdrachtgever zal zijn debiteuren berichten dat hun persoonsgegevens aan MODINT C&F uit handen gegeven (kunnen) worden.
 4. Opdrachtgever blijft in het kader van de geldende wet-/regelgeving aansprakelijk voor:
  a. enig door MODINT C&F in zijn opdracht geregistreerd gegeven;
  b. het eigen gebruik van door MODINT C&F verstrekte informatie overeenkomstig het doel dat bij de aanvraag voor die informatie respectievelijk bij de aanvang van de dienstverlening is aangegeven;
  c. strijdigheid met de geldende wet- / regelgeving van door op drachtgever aan MODINT C&F geleverde informatie.
 5. Ons privacy statement is te vinden op https://www.modintcredit.com/footer/privacy.

 

artikel 10. vrijwaring, geheimhouding en informatieverstrekking

 1.  Opdrachtgever vrijwaart MODINT C&F tegen alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit alle door opdrachtgever aan MODINT C&F verstrekte informatie en in het bijzonder informatie met betrekking tot openstaande vorderingen op afnemers.
 2. Opdrachtgever verbindt zich jegens MODINT C&F tot geheimhouding tegenover derden van alle inzake de dienstverlening van MODINT C&F verkregen gegevens en verklaart zich volledig aansprakelijk voor schade die door zijn doen of nalaten in deze voor MODINT C&F ontstaat. Hierbij is inbegrepen schade ontstaan door doen of nalaten van medewerk(st)ers van de opdrachtgever (al of niet in vaste dienst) agenten, personeel van dochterondernemingen en filialen, personeel van afzonderlijke verkoopkantoren en ondernemingen welke voor de opdrachtgever de afzet, distributie en / of administratie verzorgen.
 3. MODINT C&F is nooit verplicht de bronnen te vermelden van aan opdrachtgevers of derden verstrekte informatie.
 4. MODINT C&F is gerechtigd alle door opdrachtgever in het kader van dienstverlening verstrekte informatie te verstrekken aan personen en / of organisaties, waarmee MODINT C&F in het kader van deze dienstverlening samenwerkt, zoals kredietverzekeringsmaatschappijen, factormaatschappijen, tenzij deze verstrekking aan genoemde personen en / of organisaties in strijd is met een bepaling van dwingend recht.

 

artikel 11. valuta

MODINT C&F is met betrekking tot zijn dienstverlening niet aansprakelijk voor valutatransferproblemen of valutatransferkosten of enig verschil ontstaan door koersschommeling of koerswijziging.

artikel 12. aansprakelijkheid

 1.  Met betrekking tot zijn dienstverlening is MODINT C&F, behoudens eigen opzet en / of eigen grove schuld, niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door storing in eigen en / of van derden ingehuurde apparatuur en of faciliteiten, of door toedoen van door hem ingeschakelde derden, waaronder (doch niet beperkt tot) computers, netwerken, internettoepassingen en dergelijke, en / of veroorzaakt door verzuim en / of nalatigheid en / of onachtzaam handelen van medewerkers of bestuurders van MODINT C&F.
 2. MODINT C&F is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden, waaronder gerechtsdeurwaarders, informatiebureaus, advocaten enzovoort. MODINT C&F is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 3. MODINT C&F is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en / of schade door bedrijfsstagnatie, zelfs niet indien de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf ter kennis werd gebracht.
 4. De aansprakelijkheid van MODINT C&F zal, zo die al zou bestaan, voor enig verlies of schade van opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van het verlies en ongeacht de aard van de schending van het wettige recht waarop de schadeclaim van opdrachtgever wordt gebaseerd, in totaal nooit meer zijn dan het ter zake van de desbetreffende dienstverlening gefactureerde bedrag met een maximum van € 2.500,- per geval.

 

artikel 13. overmacht

 1.  Onverminderd haar overige rechten, heeft MODINT C&F in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door de opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat MODINT C&F gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MODINT C&F onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MODINT C&F kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door MODINT C&F of haar toeleveranciers of bij het eigen of door derden verzorgde transport of devaluatie, verhoging van invoerrechten of accijnzen of belastingen of maatregelen van enige overheidsinstantie of ziekte van medewerkers.

 

artikel 14. verzuim en beëindiging dienstverlening

 1.  Indien opdrachtgever enige verplichting ten opzichte van MODINT C&F niet nakomt (in verzuim is), mag deze per direct de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen, beperken of opschorten, tenzij opdrachtgever het verzuim binnen 10 dagen na schriftelijk verzoek door MODINT C&F zuivert.
 2. MODINT C&F is bevoegd de overeenkomsten zonder inachtneming van enige termijn van rechtswege te beëindigen in geval van:
  a. elke in artikel 8 lid 2 genoemde situatie;
  b. einde van het dienstverlening van MODINT C&F van opdrachtgever.
 3. Na beëindiging van een overeenkomst volgens artikel 14 lid 2. zal de dienstverlening zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld en is al hetgeen opdrachtgever aan MODINT C&F is verschuldigd, onmiddellijk opeisbaar. Tijdens de afwikkeling blijven de bepalingen van de overeenkomst van kracht.
 4. In geval van faillissement van een opdrachtgever of onderneming die met MODINT C&F een concernregeling heeft gesloten of via een concernregeling met MODINT C&F is verbonden, is MODINT C&F bevoegd de dienstverlening aan de overige bij of door de concernregeling betrokken of deelnemende ondernemingen direct te beëindigen totdat zij, allen of gezamenlijk, alle vorderingen van MODINT C&F op de gefailleerde onderneming hebben voldaan.

 

artikel 15. administratie

Ten opzichte van de opdrachtgever geldt de administratie van MODINT C&F als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever respectievelijk derden.

artikel 16. belastingen

In de prijzen is niet begrepen hetgeen wegens de desbetreffende dienstverlening is verschuldigd of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen.

artikel 17. overdracht rechten

Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MODINT C&F, enig uit de overeenkomst voortvloeiend recht aan een derde over te dragen.

artikel 18. toepasselijk recht

 1.  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing tenzij MODINT C&F kiest voor toepasselijkheid van het recht van het land van de opdrachtgever.
 2. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen naar keuze van MODINT C&F worden beslecht door de competente rechter te Utrecht, tenzij dwingende regelgeving hiertoe in de weg staat of MODINT C&F kiest voor de bevoegde rechter van het land van de opdrachtgever.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Branche Credit Management BV
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
Postbus 882, 6800 AW Arnhem
info@modintcredit.com / www.modintcredit.com

Branchen Creditmanagement GmbH
Drususdeich 24, 47533 Kleve (D)
info@modintcredit.comwww.modintcredit.com

Offerte aanvraag

  U wilt informatie over: