Bedrijven nemen vaker maatregelen om fraude te voorkomen 

Bedrijven en organisaties nemen in toenemende mate vooral technische maatregelen om fraude te voorkomen. Het resultaat hiervan is dat het aantal gevallen van waargenomen fraude(pogingen) met 10% is gedaald in de periode 2023-2024 (phishing is hierbij niet meegenomen). Bedrijven en organisaties wanen zich hierdoor in toenemende mate veilig. Dat is schijnveiligheid want nog altijd had 69% van de deelnemende organisaties in de onderzoeksperiode te maken met interne of externe fraude(pogingen). Dit blijkt uit het jaarlijkse fraude-onderzoek van Allianz Trade.

Allianz Trade
Sinds 2022 laat Allianz Trade jaarlijks een fraude-onderzoek onder ondernemingen in Nederland en Belgie uitvoeren. Het onderzoek spitst zich toe op verschillende vormen van fraude, de schade die bedrijven lijden en de maatregelen die worden genomen. Alles bij elkaar geeft dat een beeld van de weerbaarheid en de kwetsbaarheid van het bedrijfsleven in Nederland en België. Omdat het onderzoek jaarlijks plaatsvindt is het mogelijk actuele fraude-ontwikkelingen te registreren.

In totaal vulden 350 ondernemingen uit Nederland en België de vragenlijst in. Veertig procent betreft B2B-bedrijven, 40% B2C en 20% overheid & non-profit. Alle bedrijven/organisaties hebben een jaaromzet van minstens €10 miljoen en hebben minimaal 50 medewerkers in dienst.

Conclusies

Schijnveiligheid
Het algemene beeld dat in het onderzoek van 2024 nadrukkelijk naar voren komt is dat bedrijven en organisaties in toenemende mate maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Het resultaat hiervan is dat het aantal gevallen van waargenomen fraude(pogingen) met 10% is gedaald in de periode 2023-2024. Bedrijven en organisaties wanen zich hierdoor in toenemende mate veilig.

In 2023 vond 85% van de bedrijven en organisaties de bescherming tegen fraude (ruim) voldoende. In 2024 is dit opgelopen naar 91%. Nederlandse organisaties zijn nog tevredener over de eigen bescherming dan Belgische: 95% vs 85%. Dat is schijnveiligheid, want nog altijd had ruim tweederde van de bedrijven en organisaties in de onderzoeksperiode te maken met interne of externe fraude(pogingen). Hierbij zijn de veel voorkomende phishing-mails niet meegeteld.  91% hiervan leidde tot daadwerkelijke schade. Het idee dat met enkele technische maatregelen het fraudeprobleem afdoende is opgelost is onterecht.

Soorten fraude
Ontvreemding van goederen komt het vaakst voor bij interne fraude, terwijl factuurfraude de meest voorkomende vorm van externe fraude is. In de meeste gevallen heeft fraude een kleine impact op organisaties, maar bij één derde is de impact aanzienlijk. In financiële termen is 55% van de fraudeschades hoger dan €50.000. 16% hoger dan €200.000.

Melding
Bedrijven en organisaties schakelen steeds vaker een externe partij in bij fraude (in 2024 80%). 41% van deze groep zegt wel eens bij de politie te hebben aangeklopt vanwege fraude. Dat betekent omgekeerd dat gemiddeld 59% van de fraudegevallen niet wordt gemeld bij de politie. In Nederland is dat 55%, in België 63%.

Fraudeplegers
Interne fraude wordt vooral door mannen gepleegd (75%). Vaak mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn, in de leeftijdscategorie 26 tot 45 jaar. Kijken we naar de hoogte van de schadelast dan veroorzaken leden van directie en management bij interne fraude de hoogste schadeposten.

Fraude als toenemend risico
Fraude wordt vaker gezien als een toenemend risico. Men wijt dit vooral aan digitalisering en AI, waardoor fraude steeds makkelijker wordt. Voor de eigen organisatie wordt fraude echter minder vaak als een toenemend risico gezien, omdat men denkt de juiste maatregelen al genomen te hebben. Zo worden frauderisicoanalyses vaker gedaan in 2024 (hoewel kosten de uitvoering hiervan soms nog tegenhouden). Het thuiswerken verhoogt volgens velen het risico op fraude, omdat er minder toezicht en controle is op werknemers. Men nam in 2024 dan ook meer maatregelen om het risico van thuiswerken te verminderen.

Investeren in voorkomen fraude
Een kwart van de organisaties is van plan om de komende drie jaar meer te gaan investeren in het voorkomen van fraude en oplichting. Hierbij denkt men vooral aan een beveiligingsaudit IT, het vergroten van het intern bewustzijn of een audit ter versterking van de interne administratieve procedures. Het merendeel van de organisaties heeft een draaiboek/ noodplan beschikbaar voor het geval ze met fraude te maken krijgen. De directie en de juridische afdeling zijn daarbij vaak leidend.

Verzekering
Minder dan de helft van de organisaties beschikt, naar eigen zeggen, over een fraude-, cyber- of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Over de verzekeringsoplossing voor fraudeproblemen bestaan veel misvattingen. 45% van de organisaties denkt alle schade door fraude gedekt te hebben met een verzekering. Als daarop wordt ingezoomd blijkt het vaak om foutieve aannames te gaan.

AI
Artificial Intelligence wordt over het algemeen als een positieve ontwikkeling gezien dat het risico op fraude vermindert. Het versnelt procedures en neemt werk uit handen. Sommigen vinden dat AI juist misbruik kan veroorzaken.

Bron: allianz-trade.com/fraude-trendrapport-benelux-2024-nl
Foto: Shutterstock

Meer weten over de fraudeverzekering van Allianz Trade?
Wil je meer weten over deze verzekering en de dekkingsmogelijkheden, neem contact met ons op. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: