Minnelijke incasso

Minnelijke incasso is een veel gebruikt begrip binnen de creditmanagement- en incassowereld. Hoe minnelijke incasso werkt, leest u in dit artikel.

Incasso inschakelen
Iedere ondernemer kent het probleem: een klant betaalt de rekening niet op tijd… en dan? Waarschijnlijk wordt eerst een herinnering gestuurd. En dan nog een…Maar wat als ook dat geen betaling oplevert? Veel ondernemers staan dan vaak voor een dilemma. Uiteraard wenst u betaald te worden voor geleverde diensten en/of producten, maar u wilt ook voorkomen dat u een klant kwijtraakt.

Als u als ondernemer zelf het incassotraject ter hand neemt, komt daar vaak emotie bij kijken, waardoor de relatie met de klant kan worden verstoord. Incasso is een vak en het is van groot belang dat ook de wettelijke regelgeving wordt gerespecteerd. Een incassobureau is vaak een goede optie als u gaat voor een efficiënte en zakelijk manier van incasseren en ook de relatie met de klant wilt behouden. Wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld, wordt het merendeel van de vorderingen betaald gedurende het minnelijke incassotraject.

Minnelijke incasso
De minnelijke incassoprocedure is het traject voorafgaand aan de gerechtelijke procedure.  In deze fase worden telefoontjes gepleegd, maar ook brieven en e-mails verstuurd om de debiteur te motiveren de openstaande vordering te betalen. De vordering wordt wel verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling, zonder onnodige (gerechtelijke) kosten.

De debiteur wordt dus in staat gesteld om tegen relatief lage kosten en zonder tussenkomst van een dure advocaat of deurwaarder, alsnog zijn of haar financiële verplichtingen na te komen. Minnelijke incasso biedt ook de schuldeiser de beste oplossingen: lage kosten, grote effectiviteit en de klantrelatie blijft behouden.

Door minnelijke incasso wordt jaarlijks meer dan een half miljard euro aan gerechtelijke kosten bespaard. Daarnaast ontlast het het gerechtelijk apparaat jaarlijks voor meer dan 2,5 miljoen vorderingen omdat de gang naar de rechter kan worden voorkomen.

Maatschappelijk verantwoord incasseren
MODINT Credit & Finance zet zich in om zoveel mogelijk vorderingen op minnelijke wijze te incasseren,  neemt maatschappelijk verantwoord incasseren serieus en committeert zich aan de volgende normen:

  • Wij nemen uitsluitend incassovorderingen in behandeling van bedrijven en organisaties die op professionele en fatsoenlijke wijze zaken doen, binnen de door de wet gestelde grenzen.
  • Na deze acceptatie nemen wij de incassovordering binnen 24 uur in behandeling.
  • Na in behandelneming van de vordering, ondernemen wij minstens 5 serieuze pogingen (brief, call, SMS, e-mail, voice-messaging) om door persoonlijk contact de debiteur in eerste gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
  • Wanneer een debiteur om een betalingsregeling verzoekt dan zullen wij dit in principe toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een betalingsregeling te weigeren. Wij zorgen voor vroegtijdig onderscheid tussen goedwillendheid en kwaadwillendheid.
  • Indien blijkt dat een debiteur aantoonbaar in financiële problemen dreigt te komen of problematische schulden heeft dan zullen wij extra bedachtzaam voorzichtig zijn met het inzetten van gerechtelijke vervolgstappen in het kader van daarmee samenhangende hoge kosten.
  • Wij baseren ons incassobeleid zoveel mogelijk op de tussen partijen overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden.
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en zetten ons in voor de professionalisering van de incassobranche.

Alle (incasso-)inspanningen van MCF zijn erop gericht betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en – indien toch ontstaan – zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten voor de debiteur adequaat op te lossen.
Derhalve zet MCF zich in om zoveel mogelijk vorderingen buitengerechtelijk te incasseren.
Voor meer info: bel 088-505 4700 of mail naar info@modintcredit.com.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: