Herzieningen beslag- en executierecht ingegaan per 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober dit  jaar is het beslagrecht in Nederland gewijzigd, omdat per die datum de Wet tot herziening van het beslag- en executierecht deels in werking is getreden. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet.

De wet is “deels” vanaf 1 oktober dit jaar in werking getreden omdat sommige delen van deze wet pas op 1 januari 2021 en 1 april 2021 van kracht worden. De acht belangrijkste wijzigingen hebben we hierbij op een rijtje gezet.

  1. Een deel van hetgeen waarop door de deurwaarder beslag wordt gelegd dient voortaan altijd onbeslagen te blijven, dit wordt  “leefgeld” genoemd en valt dus altijd buiten het beslag. Tot nu toe wordt er bij loonbeslagen nog gewerkt met de zg. “beslagvrije voet”, maar die geldt niet bij bankbeslag, in tegenstelling tot het leefgeld;
  2. Het begrip “beslagvrije goederen” wordt gemoderniseerd. Omdat het huidige recht uit 1838 dateert was een update noodzakelijk.  Alles wat vereist is voor een regulier bestaan moet nu onbeslagen blijven, zoals kleding, levensmiddelen en kinderspeelgoed. In de oude wet was daar meer onduidelijkheid over;
  3. Verhaalsbeslag mag niet uitsluitend worden ingezet als pressiemiddel. Volgens het nieuwe beslagrecht is beslag op goederen verboden indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de beslagkosten de opbrengsten gaan overstijgen;
  4. Duidelijkheid of schuldenaar bij een bank bankiert. De deurwaarder mag voortaan bij de bank vragen of daar een bankrekening van debiteur bekend is. De bank moet hierop dus antwoorden en mag de debiteur niet van dit verzoek op de hoogte brengen;
  5. De verklaring derdenbeslag die een derde waaronder beslag werd gelegd moet afgeven, wordt gedigitaliseerd en versneld. In plaats van de oude termijn van 4 weken, dient de verklaring nu binnen 2 weken te worden afgegeven, zodat er sneller duidelijkheid is of het beslag doel heeft getroffen;
  6. Op motorrijtuigen kon voorheen alleen fysiek ter plekke door de deurwaarder beslag worden gelegd. In de nieuwe wet kan dat ook digitaal plaatsvinden, simpelweg via het kentekenregister;
  7. Het wordt mogelijk om goederen waarop beslag is gelegd ook via online veilingen te verkopen. Hiertoe zou een centrale website opgericht kunnen worden. Voorheen was dit niet mogelijk;
  8. Bij executiegeschillen is de waarde van de te executeren zaken niet meer van belang en is de kantonrechter in bodemgeschillen nu exclusief bevoegd.

Een aantal van deze wijzigingen passen in de maatschappelijke trend om schuldenaren verdere bescherming te bieden. Daarnaast zijn er echter ook een aantal veranderingen die een snellere en efficiëntere executie van vonnissen bewerkstelligen.

MODINT Credit & Finance streeft er naar om zoveel mogelijk de openstaande vorderingen minnelijk en dus zonder procederen voor haar klanten te incasseren. Maar soms is procederen noodzakelijk en de weg van executie en beslag de enige mogelijkheid om geld binnen te krijgen. Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met onze jurist mr. H.R. von Poppe, te bereiken op 088-5054724 of via vonpoppe@modintcredit.com.

Bron: MODINT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: