maatschappelijk verantwoord incasseren

Expertise, betrokkenheid, betrouwbaar, ontzorgen en service zijn onze kernwaarden. Wij hebben bij CRDT normen en waarden bepaald dat door alle medewerkers wordt onderschreven. Met hun ondertekening van het “protocol maatschappelijk verantwoord incasseren CRDT” bekrachtigen alle medewerkers van CRDT deze kernwaarden.

Alle (incasso-)inspanningen van CRDT zijn erop gericht betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en – indien toch ontstaan – zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten voor de debiteur adequaat op te lossen. Derhalve zet CRDT zich in om zoveel mogelijk vorderingen buitengerechtelijk te incasseren. Incasso als buitengerechtelijke dienstverlening heeft een groot maatschappelijk en economisch belang.

Umfelt

De wanbetaler wordt in staat gesteld om tegen relatief lage kosten en zonder tussenkomst van een dure advocaat dan wel deurwaarder alsnog zijn of haar financiële verplichtingen na te komen.

Minnelijke incasso biedt de schuldeiser de beste oplossingen: lage kosten, grote effectiviteit en de klantrelatie blijft behouden.

Door het niet naar de rechter stappen, wordt jaarlijks meer dan een half miljard euro aan gerechtelijke kosten bespaard. Daarnaast ontlast het ons gerechtelijk apparaat nu jaarlijks voor meer dan 2,5 miljoen vorderingen omdat de gang naar de rechter kan worden voorkomen. Door minnelijke incasso worden problematische schulden in een vroeger stadium herkend waardoor de kans op herstel vergroot wordt.

Normen

CRDT neemt maatschappelijk verantwoord incasseren serieus en committeert zich aan de volgende normen:

  • Wij nemen uitsluitend incassovorderingen in behandeling van bedrijven en organisaties die op professionele en fatsoenlijke wijze zaken doen, binnen de door de wet gestelde grenzen.
  • Na deze acceptatie nemen wij de incassovordering binnen 24 uur in behandeling.
  • Na in behandelneming van de vordering, ondernemen wij minstens 5 serieuze pogingen (brief, call, SMS, e-mail, voice-messaging) om door persoonlijk contact de debiteur in eerste gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
  • Wanneer een schuldenaar om een betalingsregeling verzoekt dan zullen wij dit in principe toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een betalingsregeling te weigeren. Wij zorgen voor vroegtijdig onderscheid tussen goedwillendheid en kwaadwillendheid.
  • Indien blijkt dat een schuldenaar aantoonbaar in financiële problemen dreigt te komen of problematische schulden heeft dan zullen wij extra bedachtzaam voorzichtig zijn met het inzetten van gerechtelijke vervolgstappen in het kader van daarmee samenhangende hoge kosten.
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en zetten ons in voor de professionalisering van de incassobranche.

Signalering

  • Na in behandelneming van de vordering, ontstaat lijstplaatsing op onze signaleringslijst met achterstallige debiteuren. Deze signaleringslijst is uitsluitend voor intern gebruik van aangesloten ondernemingen uit hoofde van een collectieve regeling van een samenwerkende brancheorganisatie.
  • De signaleringslijst bevat gegevens over achterstalligheid en worden aan aangesloten ondernemingen verstrekt voor beslissingen over het aangaan, handhaven of beëindigen van commerciële relaties met uw afnemers.
  • Deze signaleringslijst mag onder andere krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uitsluitend voor dit doel worden gebruikt en op geen enkele wijze ter beschikking gesteld worden aan andere ondernemingen en/of andere personen buiten uw onderneming.
  • De signaleringslijst met achterstallige debiteuren wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien er onverhoopt abusievelijk en onterecht meldingen worden gedaan van achterstalligheden, zal CRDT deze melding per omgaande corrigeren en melden aan betreffende aangesloten ondernemingen.

Dit protocol is ondertekend door alle medewerk(st)ers van CRDT. Wilt u met ons van gedachten  wisselen over dit protocol, heeft u een opmerking over de uitvoering ervan of wilt u ons een suggestie doen, neem dan contact op met ons.

Contact opnemen